UAP - územně analytické podkladyAplikace Územně Analytické Podklady (UAP) slouží pro ucelenou evidenci územně analytických podkladů v elektronické podobě, tvorbu pasportů a předání dat úřadům územního plánování.


Z pozice vlastníka technické infrastruktury poskytujeme ve smyslu přílohy č. 1, část A, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a dle Metodiky sledovaných jevů pro územně analytické podklady vydané Ministerstvem pro místní rozvoj tyto údaje – sledované jevy:

47. – vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma,
53. – území ohrožené zvláštními povodněmi,
54a. – stavby, objekty a zařízení na ochranu před povodněmi a území určená k řízeným rozlivům povodní,
71. – výrobny elektřiny a jejich ochranná pásma,
93a. – pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma,
118. – další záměry, pokud nejsou vyjádřeny jinou položkou,
119. – další dostupné informace o území.
 
www.PLA.cz
Ing. D. Augulis, Ing. R. Divecká, Ing. P. Staněk
Copyright © 2007  by Povodí Labe, státní podnik   
Email: LABE@PLA.cz