Informace o Labské vodní cestě (LVC)
Aktuální informace VHD
V územní působnosti Povodí Labe, státní podnik se nevyskytují žádné stupně povodňové aktivity.